Общинският съвет обсъжда Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г [ПД]

Uncategorized

По предварителен дневен ред от 29 предложения и едно питане от общински съветник ще заседава днес, 27 април, Общинският съвет на Плевен. Роаботната среща започва в 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.
Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С решение от 26.02.2018 г. на Административен съд – Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 с мотив материална незаконосъобразност и процесуални нарушения при приемане на посочената разпоредба. В тази връзка се налага прецизиране на текстовете в Наредбата, в която се съдържа отмененият текст.
На предстоящото заседание за обсъждане влиза и изпълнението през 2017 г. на мерките от Програмата за управление на отпадъците на територията на община Плевен 2016 – 2020 г. Ще бъде представен за приемане и актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на община Плевен 2014 – 2020 г.
Ще бъде обсъдена и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2018 г. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища на база на направени писмени предложения от страна на читалищата в общината. В Програмата се посочва, че в общината функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за годината 104 бройки, от които 3 са за Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Плевен. За 2018 г. сумата за една субсидирана бройка е 8 375 лв., т. е. завишението спрямо предходната 2017 г. е с 1075 лв. и общата сума е 871 200 лв. държавна субсидия. В бюджета на община Плевен за тази година са предвидени и 15 000 лв. общинска субсидия за дейност на читалищата в общината.
Пред местния парламент ще бъде представен Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Съветниците ще решават и за увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”. Осма точка е предложение за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг.
Точки 9 и 10 са предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ на Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г., и на проф. д-р Славчо Томов, д. м. н. – ректор на Медицински университет в Плевен. За приемане на предложенията са нужни гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници.
В предварителния дневен ред на предстоящата сесия влизат още: предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” – Плевен върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Пиер Кюри” №9; за одобряване на 3 броя схеми за разполагане на детски електромобилчета в централната градска част на Плевен; за прекратяване на съсобственост и др.
Всички предложения и предварителният дневен ред за заседанието на 27 април /петък/, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен.
Информация: Общински съвет – Плевен

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com