ВАС потвърди решение на АСП по жалба на ДКЦ І – Плевен [ИП]

Здравеопазване

С Решение от 10.04.2018г. по адм. дело №2015/2017г. Върховния административен съд на Република България потвърди решението от 20.12.2016г. по  адм. дело № 833/2015 г. на Административен съд – Плевен да отхвърли жалбата на „Диагностично консултативен център 1 Плевен“ ЕООД срещу Заповед № РД-08-1046/09.09.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Плевен.В решението на Върховния административен съд на Република България се сочи, че Административен съд Плевен е положил максимални усилия за установяване на обстоятелствата по делото, изясняване твърденията на страните, установявайки правилно фактическата обстановка на спора. Анализирани са всестранно приетите по делото писмени доказателства, свидетелски показания и заключения на назначените експертизи. Правилно е приложен материалния закон от съда.С Решение от 20.12.2016 г. по адм. дело № 833/2015 г. по описа на съда, Административен съд – Плевен отхвърли жалбата на „Диагностично консултативен център 1 Плевен“ ЕООД срещу Заповед № РД-08-1046/09.09.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Плевен.С цитираната заповед частично е прекратен договор от 18.02.2015 г. за извършване на специализирана извън болнична медицинска помощ, считано от датата на влизане в сила на заповедта, за посочени в същата определени пакети медицински дейности: пакет „Детски болести“ по специалност „Педиатрия“; пакет „Нервни болести, детска неврология“ по специалност „Нервни болести“; пакет „Кожни и венерически болести“ по специалност „Кожни и венерически болести“; пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“; медико-диагностични изследвания по пакет „Образна диагностика“ по специалност „Образна диагностика“; високоспециализирани медицински дейности по пакет „Кожни и венерически болести“ по специалност „Кожни и венерически болести“ и високоспециализирани медицински дейности по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.С постановеното решение по адм. дело № 833/2015 г. Административен съд – Плевен установява, че в случая правилно Директора на РЗОК – Плевен е прекратил договора частично, само за съответните пакети по специалности, за които е установено отчитане на медицинска дейност, която не е извършена. Отчитането на медицинска дейност, която не е извършена, представлява нарушение със значима обществена опасност, тъй като води до плащания от бюджета на НЗОК, които не са дължими и пряко рефлектира върху неговата стабилност, както и върху възможността му да покрива други основателни разходи. Ето защо законодателят прилага в тези случаи най-строгата санкция – прекратяване на договора.Решението е окончателно.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com