Инспекцията по труда: В резултат на извършените проверки са констатирани 1042 нарушения [ЛТ]

Ловеч

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през първите три месеца на 2018 г. бе ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба.
През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 224 проверки в 206 предприятия с общ нает персонал от 8912 души, като 48 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 200.
От общия брой на извършените проверки 78 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 28 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 23 от тях са по сигнали на граждани.
В резултат на извършените проверки са констатирани 1042 нарушения, от които 515 са с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 527 са по осъществяване на трудовите правоотношения.
В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, с работното време – 137 и със заплащането на труда – 104 нарушения.
Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 63 нарушения, като са установени 6 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.
За констатираните през 3-те месеца на 2018 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 1027 принудителни административни мерки, като 1005 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията.
През периода са съставени 54 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 102 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 81 с общ размер на санкциите78 300 лева.
ИА “Главна инспекция по труда” напомня, че срокът за подаване на годишните декларации за 2017 г. за състоянието на условията на труд във фирмите е до 30 април 2018 г.
Задължение да подават декларации имат новосъздадени предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им.
С цел намаляване на административната тежест от началото на 2018 г. не се подават уведомления за неподаване на годишна декларация за условията на труд, когато няма промени в подлежащите на деклариране обстоятелства.
МИТКО МИТЕВ
Директор на Дирекция „Инспекция по труда”
със седалище гр. Ловеч
 
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu