Обсъждат разпределението на 200 000 лв между 28 спортни клуба в Община Плевен [ПД]

Общество

Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще обсъди днес протокола от Комисията за разпределение на финансовите средства на спортните клубове. От него става ясно, че гласуваните за 2018 година 200 000 лв. за подпомагане на спортните клубове в общината се предлага да бъдат разпределение между 28 клуба, кандидатствали и оценени по общинската Наредба №33. Съветниците в Комисията ще се запознаят и с писмо от Ловно стрелкови клуб ВИА – гр. Плевен. Заседанието е от 13, 30 часа в стая 70 на Община Плевен.
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала по 12 точки. Комисията ще се запознае с изпълнението през 2017 г. на мерките от Програма за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016 – 2020 г., ще се произнесе и по предложение за одобряване на 3 схеми за разполагане на детски електромобилчета в Централната градска част на Плевен. Останалата част от дневния ред касае предложения за подробни устройствени планове.
ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Ще се обсъжда предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; предложение за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общински дълг; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” – Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост на ул. „Пиер Кюри” №9; др.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 11 точки. Първа точка е обсъждане на годишните финансови отчети за 2017 г. на 7 търговски дружества с общинско участие – „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, “Дентален център І – Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и “Тибор” ЕАД. Ще бъде разгледано и предложение за увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”. В дневния ред са и няколко предложения за продажба на общински недвижими имоти, едно за прекратяване на съсобственост и едно за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение на първия етаж в сградата на Автогара – Плевен. Съветниците ще се запознаят и с писмо от УС на ЛСК ”ВИА” във връзка със становище на Комисията за финансово дарение чрез сключване на договор.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала по 3 точки. Точка първа са годишните финансови отчети за 2017 г. на седемте търговски дружества с общинско участие
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки. Пред Комисията ще бъде представен доклад от финансова инспекция на НЧ ”Пробуда – 1990”, изготвен от Агенцията за държавна финансова инспекция. Съветниците ще се запознаят и със становище на кмета на Община Плевен във връзка с преписка за възстановяване на Къщата-музей ”Ангел Спасов”.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com