Общината получи годишния доклад за дейностите свързани с поддържането на качеството на атмосферния въздух според Програмата.

Общини Общински съвет Плевен


В Община Плевен представиха отчет за изпълнение на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух според Комплексната програма за периода 2021 – 2025 г. За последната година са извършени 27 проверки по сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и 13 проверки на строителни обекти, и в двата случая без нарушения. Стартирала е процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради, с 18 одобрени проекта на стойност близо 28 милиона лева, и проекти за още 40 сгради в резервен списък. Има и подадено проектно предложение за подобряване на въздуха, което е в процес на оценка и включва доставяне на екологосъобразно отопление.

Общината не е разработвала проект за инсталиране на индивидуални филтри на горивни системи, но продължава да контролира паркирането в зелени площи, като са издадени 514 глоби за тази година. Поддържането чистотата включва машинно метене и миене на улици и други публични пространства, като е извършено и тройно генерално почистване на уличната мрежа в Плевен.

Улучшени са 10 900 м2 от местните пътища, но за изграждането на допълнителни паркинги или нов обходен път за Плевен не са предприети мерки.

Приета е и нова Програма за опазване на околната среда на Община Плевен за периода 2023 – 2028 г., която включва резултатите от анкетно проучване и допълнителни приложения за лечебни растения и за почвите.