Общинските дружества отчитат дейността си за 2017 г. пред местния парламент в Плевен [ПД]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание дне, 31 май /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от съветници.
Първа точка в дневния ред е предложение за промяна на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Причините, налагащи промените, са с цел съответствие на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, подобряване ефективността на административнонаказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.
На предстоящото заседание ще се обсъжда и Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Тя се внася във връзка с изпълнението на задължения от Закона за закрила на детето и от Правилника за прилагането му.
Съветниците ще гласуват и предложение за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен, и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят следните търговски дружества с общинско участие: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.
Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти по схема, съгласувана от главния архитект на Общината. Предвидените позиции са за машини за сладолед и пуканки, площадка за детски атракциони с батут и въртележки, позиции за продажби на детски играчки.
Предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от Договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100 % от капитала на „ДКЦ I – Плевен“ ЕООД, е точка 6 на заседанието.
Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей. Предложението за това е постъпило от директора на музея и е съгласувано с Министерството на културата.
В Културния календар на Община Плевен за тази година е планирано провеждането на театрален куклен фестивал „Шарено петле“. С фестивала се възстановява Международният куклен фестивал „Хора и кукли“, чието провеждане е прекъснато преди 27 години. В тази връзка общинските съветници трябва да приемат статут на фестивала „Шарено петле“. В предложението се посочва, че той ще се провежда в Плевен всяка година през първата половина на юли в рамките на не по-малко от 4 дни. Организатори са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев“.
Местният парламент ще обсъжда в четвъртък и предложение за временно осигуряване на средства от общинския бюджет за партньорски проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г.” със срок на изпълнение 36 месеца.
Последните две точки от предложения дневен ред са питания от общинските съветници Диана Данова и Цветко Цветков.
Информация: Общински съвет – Плевен

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com