Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 17 и 18 април [ЛТ]

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 17 и 18 април. Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти.  Ще се разглеждат десет точки – сред тях е приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, отчет на бюджета на Община Ловеч за 2017 година, приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч., както и информация за дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД.
Ще бъде обсъден и доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2017 година, както и програма за развитие на туризма.
От 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в заседателната зала по шест точки.
Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова  ще заседава на 17 април от 14.30 часа. Сред шестте точки са приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година, доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2017 година, годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г. за периода 01.01.2017- 31.12.2017 година, както и определяне на помещения-частна общинска собственост, находящи се на трети етаж в сграда- Бивша стоматологична поликлиника, с адрес бул. „България“ №3,  за специализирани помещения за щадящо изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление.
 
 
На 18 април  от 10.00 часа заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов по 14 точки. Сред тях са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч, приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, информация за дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД», както и одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. на Община Ловеч.
Постоянната комисия по здравеопазване  с председател д-р Лидия Несторова ще заседава по четири точки на 18 април от 14.30 часа в кабинета на общинския съветник. Сред тях са приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински сьвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Ще се обсъжда и  Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов  се събира от 16.00 часа в заседателната зала и ще разгледа седем точки, между които програма за развитие на туризма и годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г. за периода 01.01.2017- 31.12.2017 година, както и предложението за удостояване на арх. Петко Илиев Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.
На 18 април от 16.30 часа ще заседава Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев в заседателната зала по осем точки. Сред тях са приемане  на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, доклад       за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2017 година, програма за развитие на туризма, както и годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г. за периода 01.01.2017- 31.12.2017 година.
На 18 април от 11.30 часа заседава Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров  по 11 точки. Сред тях приемане   на отчет на План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2017 год. и план за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2019 година, както и информация за дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД.
От 15.00 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 10 точки. Сред тях са доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г. за периода 01.01.2017- 31.12.2017 година, както и удостояване на арх. Петко Илиев Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.
От 13.30 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа пет точки.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu