По предварителен дневен ред от 28 точки заседава днес Общински съвет – Плевен [ИП]

Общество

На редовно заседание се събира днес Общинският съвет на Плевен. Обичайно то ще започне в 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от общински съветници.Съветниците ще гласуват промяна в Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.Под номер четири в дневния ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят следните търговски дружества с общинско участие: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, по схема, съгласувана от Главния архитект на Общината.Общински съвет – Плевен предстои ще вземе решение и по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей. Предложението за това е постъпило от директора на музея и е съгласувано с Министерството на културата.В Културния календар на Община Плевен за тази година е планирано провеждането на театрален куклен фестивал „Шарено петле“. С фестивала се възстановява Международният куклен фестивал „Хора и кукли“, чието провеждане е прекъснато преди 27 години. В тази връзка общинските съветници трябва да приемат статут на фестивала, който предвижда той ще се провежда в Плевен всяка година през първата половина на м. юли в рамките на не по-малко от 4 дни. Организатори са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев“.Местният парламент ще обсъжда и предложение за временно осигуряване на средства от общинския бюджет за партньорски проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г.” със срок на изпълнение 36 месеца.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com