ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА [ЛТ]

Ловеч

През 2017 г. на отчет[1]  в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 243 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:
76.5% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.5 % са малолетни (8-13 години) .
Момчетата са 206 (84.8%), а момичетата – 37, или 15.2%.
Учащи са 198 лица, или 85%.
В криминогенна среда са живели 87 (35.8%) малолетни и непълнолетни.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 55 малолетни и непълнолетни лица, или 22.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 25 лица (45.5%), поради навършване на 18-годишна възраст – 30 лица (54.5%).
Броят на заведените на отчет[2] през годината малолетни и непълнолетни е 99, или 40.7% от всички водени на отчет лица, като 69.7% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 54.7%.
 

Таблица 1
Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч
  малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст

(Брой)
 
2013
2014
2015
2016
2017
Лица, водени на отчет в детските педагогически стаи – общо
255
294
209
194
243
  Малолетни (8 – 13 г.)
71
71
57
40
57
    в т. ч. момчета
56
55
43
36
46
  Непълнолетни (14 – 17 г.)
184
223
152
154
186
   в т.ч. момчета
138
164
118
121
160
Лица, заведени на отчет в детските педагогически стаи през годината – общо
84
77
58
64
99
  Малолетни (8 – 13 г.)
34
25
29
18
30
    в т. ч. момчета
27
21
21
16
26
  Непълнолетни (14 – 17 г.)
50
52
29
46
69
   в т. ч. момчета
37
42
25
37
63

 
Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2017 г. са 116. От тях момичета са 40, или 34.5%, а момчета – 76 (65.5%). В сравнение с 2016 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви нараства с 3.6%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за „бягство от дома(от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 46.6%, „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 25.9% и за „тормоз“ – 12.9%.
През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС в област Ловеч за извършени престъпления е 177 и в сравнение с 2016 г. се увеличава  със  105.8%.
Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2017 г. в област Ловеч. Извършители на кражба са 64 лица, или 36.2% от всички малолетни и непълнолетни, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетни лица, извършители на кражби от домовете – 37.5% и взломни кражби – 23.4%.
През 2017 г. местните комисии в област Ловеч са наложили 254 възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН на 164 лица   за извършените от тях 201 общественоопасни деяния. Най-често налаганите мерки са:
„предупреждение“ – в 38.6% от случаите;
„поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 23.6% от случаите.
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:
Малолетни са 69 лица, а непълнолетни – 95.
Момчетата са 130, а момичетата – 34.
98 от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.
 
При двамата родители са живели 71.3% от малолетните е непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки.
През 2017 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Ловеч са образували 170 възпитателни дела, от които 97 (57.1%) – по предложение на органите на прокуратурата. Решените дела са 169, в т. ч. 114 (67.5%) са били решени в срок до 1 месец.
През 2017 г. са наложени 9 мерки на родители или лица, които ги заместват по чл. 15, ал.1 от ЗБППМН.
През 2017 г. обществените възпитатели са работили с 260 малолетни и непълнолетни.  През консултативните кабинети са преминали 510 лица. През този период да организирани 53 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 7 447 малолетни и непълнолетни. 43 отпаднали от училище деца са били интегрирани обратно в образователната система след работа с обществен възпитател.
 
 
Методологични бележки
 
Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.
Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.
В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.
Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ – http://www.nsi.bg.
[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет през календарната година.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu