Съставът на Местната комисия за обществен ред и сигурност ще бъде обновен.

Общини Общински съвет Плевен


Общинският съвет на Плевен реши да обнови състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност, като увеличи броя на членовете до 15, сред които пет общински съветници. За председател на комисията бе избран председателят на Общинския съвет, доц. д-р Иван Малкодански. Решението отразява усилията за подобряване на взаимодействието между полицията и структурите на гражданското общество, в съответствие с националната Стратегия за превенция на престъпността и наредби местните договори за сигурност да се актуализират до края на 2023 година.

Новосформираната комисия включва освен общинските съветници, и трима представители от общинската администрация и областната дирекция на МВР, двама от Регионална дирекция „ПБЗН“ и по един от Регионалния инспекторат по образованието и Районната прокуратура-Плевен. Представители на охранителни фирми ще бъдат включени като консултанти.

Комисията е натоварена с анализиране нуждите на населението в сферата на обществения ред и сигурност, предлагане на решения, координация на усилията между различните институции и информиране на обществеността за изпълнението на Местния договор за сигурност. Изисква се комисията да представи годишен доклад за своята дейност в Общинския съвет.