Бюджетът на Община Плевен  може да си позволи плащане по кредит от ФЛАГ [ИП]

Политика

Община Плевен  проведе  публично обсъждане по повод  поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ ЕАД за осигуряване на мостово финансиране и собствено участие по проект  „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия“. Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „ Води“ на ОП  „Околна  среда 2014-2020  г.“, който  се  осъществява  с финансовата  подкрепа  на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Кохезионния фонд. Предвижда се размерът на кредита  да е  в две направления –  до 8 000 000 лева за мостово финансиране, и до 6 000 000 лева за осигуряване на собствен принос. Мостовото финансиране от фонд „ФЛАГ“ ЕАД ще даде възможност на Община Плевен  да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което  също  се  разплаща  пропорционално  при  изпълнението  на  СМР. Извършените  плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред  Договарящия орган – Министерството на околната среда и водите, и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ съгласно погасителния план.
Кметът Спартански представи  данни, от които стана ясно, че Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия вече изпълнява мащабния  инвестиционен проект, чиято реализация ще допринесе за изграждане на битова канализация и осигуряване на екологосъобразното отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води от двете населени места в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен. ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление ) е икономически най-изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие.
Бюджетът на Община Плевен  може да си позволи плащане по тези  кредити, увери кметът . Той  съобщи, че предстои да предложи за обсъждане и изтеглянето на нов инвестиционен кредит от общо 6 милиона лева за четири важни обекта. Това са реконструкцията на площад „Свободата” и  част от старата главна улица, основен ремонт на автогарата, за да може тя да получи лиценз според новите изисквания, финансиране на постоянен приют за безстопанствени кучета и изграждането на  скейтпарк в района на  чешма Балаклия. В бъдещите планове  на общинското ръководство е и идеята  за модернизиране на уличното осветление в Плевен.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com