Днес е публичното обсъждане за теглене   на кредит от фонд ФЛАГ от Община Плевен [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Във връзка с реализирането на инвестиционен проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия „, Община Плевен и Министерството на околната среда и водите сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е в размер на 117 150 330, 52 лв. с ДДС. Община Плевен ще реализира своята част в размер на 49.9 % от проекта с приблизителна стойност 59 000 000 лв. с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за проекта е 44 000 000 лв., а 6 000 000 лв. следва да бъдат осигурени като собствен принос от Община Плевен и възстановим ДДС, който е недопустим за финансиране от програмата (за периода до възстановяването му от НАП) 9 000 000 лв.В рамките на инвестиционния проект се предвижда като основни дейности: Инженеринг за обект ”Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)“ и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък, община Плевен (етап I)“ и „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“.
Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен. От общинското ръководство смятат, че икономически най – изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие е теглене на кредит от ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление )
 Затова днес кметът на Община Плевен кани местната общност да участва в  публично обсъждане с цел поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ за осигуряване на мостово финансиране и собствено участие по проект  „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия.
Размерът на кредита е до 8 000 000 лева за мостово финансиране и до 6 000 000 лева за осигуряване собствен принос. Мостовото финансиране от фонд „ФЛАГ“ ЕАД ще даде възможност на Община Плевен да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта, в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което  също  се  разплаща  пропорционално  при  изпълнението  на  СМР. Извършените  плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред  Договарящия орган – Министерството на околната среда и водите и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ, съгласно погасителния план. Публичното обсъждане е от 17.00 часа в зала „Гена Димитрова“  .

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Tags: