„ИЛИНДЕН” ЕООД приключва изпълнение на проект за добри и безопасни условия на труд [ПН]

Най-важното

На 06.06.2018г. „ИЛИНДЕН” ЕООД приключва изпълнение на проект„Добри и безопасни условия на труд в „Илинден” ЕООД” по Договор за БФП№ BG05M9OP001-1.008-1479-С01, схема «Добри и безопасни условия на труд» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.                 Бюджетът на проекта е на стойност 296 389,00 лева, от които 251 930,65лв европейско и 44 458,35лв национално финансиране и се изпълнява в рамките на 12 месеца от 06.06.2017г. до 06.06.2018г.                В проектът са предвидени и успешно изпълнени следните дейности: – Управление на проекта;- Информация и публичност на проектните дейности;- Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в“Илинден“ЕООД;- Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация и реконструкция на съществуващи обекти и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за работещите в „Илинден“; – Обучение на 223 служители от „Илинден“ относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;- Социални придобивки за работещите в „Илинден“ чрез оборудване на столова и осигуряване на стаи за почивка и хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд.       Изпълнена е общата цел на проекта, като  е подобрено  качеството на работната среда в „Илинден” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, подобряване качеството на работните места, обучения на персонала за намаляване на рисковете на работната среда и осигуряване на социални придобивки. Изпълнението на проекта  даде възможност за прилагане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, опазване на природата и ефикасно използване на ресурсите.              Също така, успешно са изпълнени и специфичните цели:    1. Оптимизация на управлението и развитието на ЧР, чрез разработване и въвеждане на система за развитие на ЧР, въвеждане на иновативни модели за организация на труда, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 г. и за по-лесно съвместяване на работа и учене и на професионалния и семейния живот, нови практики за планиране, подбор и наемане и подобряване на мерките за развитие на кадрите чрез обучения, управление на кариерата и мерки за учене през целия живот, оптимизация на вътрешната комуникация и подобряване на координацията в работата между длъжностите на различни нива.     2. Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация и реконструкция на съществуващи обекти.     3. Подобряване условията на труд и професионалния и здравния статус на работниците, чрез инвестиции в ЛПС и ново работно облекло;     4. Повишаване компетентността на персонала, относно управлението на рисковете за безопасност на условията на труд на работното място и поддържане на информираност относно практиките за опазване на околната среда и ресурсната ефективност при предлагането на услугите.     5. Инвестиции в социални придобивки за служителите.     При изпълнение на проектните дейности са обхванати предвидените 223 лица, служители в „Илинден” ЕООД, като в това число са и всички лица с увреждания и всички лица на възраст над 54 години.Изпълнени са и всичките четири заложени индикатора:-Брой предприятия, получили подкрепа;-Заети, включително самостоятелно заети;-Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд;-Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда    Чрез получената БФП по схема „Добри и безопасни условия на труд” на ОП РЧР 2014-2020 г. „Илинден” ЕООД  откликва на потребностите на целевата група – необходимост от гъвкави форми на заетост и обучение на персонала с цел усъвършенстване на уменията за предотвратяване на рисковете на работното място и опазването на околната среда. Инвестициите в колективни предпазни средства и модерни и ергономични ЛПС и работно облекло,  гарантират по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания, а създаването на социални придобивки, ще подобри условията на труд и ще повиши мотивацията на работещите и производителността в предприятието. Целите на проекта са в съответствие с целта на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ и тяхното постигане ще допринесе за постигане на приоритетите на ПО 1 на ОП РЧР.
––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––-
BG05M9OP001-1.008  „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект BG05M9OP001-1.008-1479-С02  „Добри и безопасни условия на труд в „Илинден“ ЕООД”

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://posredniknews.com