Общинският съвет осъвремени състава и броя на служителите в местната администрация.

Общини Общински съвет Плевен


Общинският съвет на Плевен гласува за актуализация на структурата и числеността на местната администрация. Предложението, внесено от кмета д-р Валентин Христов, беше одобрено с 28 гласа „за“, 1 „против“ и 9 въздържали се. Предишната структура включваше три ресорни заместник-кмета, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора с общо 360 щатни бройки, плюс 79 в кметствата и населените места, общо 439 щатни бройки.

Новата структура предвижда четири заместник-кмета, 9 дирекции и 28 отдела с 325 щатни бройки, като с това числеността намалява с 35 щатни бройки, или с 9.75%. Новата позиция е „заместник-кмет по обществен ред и сигурност“ в отговор на разпоредбите в няколко закона, свързани със сигурността.

Общинската администрация се разделя на обща и специализирана, и дирекциите трябва да имат минимум 11 служители, а отделите – минимум 6. Въз основа на Закона за администрацията, секретарят на общината ръководи и координира всички административни звена, следвайки разпорежданията на кмета и отговаря за планирането и изпълнението на годишните цели.

Преструктурирането засяга различни звена и включва нови отдели, като „Отбранително-мобилизационна подготовка и информационна сигурност“, „Вътрешен одит“ и други. Структурата се разпределя по различните заместник-кметове и ресорите им. Отделите са задължени да изпълняват определени функции, съгласно българското законодателство.

Общинският съвет задължава кмета на общината до 1 май да утвърди новото длъжностно разписание, което съответства на актуализираната структура и численост.