Постигнати високи резултати през първата година от втория си мандат отчете академичното ръководство на Медицинския [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

На Общото събрание на Медицински университет – Плевен, провело се на 26 април, ректорът проф. д-р Славчо Томов представи отчет на Академичното Ръководство на висшето училище за първата година от втория 4-годишен мандат на управление. Общото събрание на академичната общност се свиква веднъж годишно от неговия председател доц. д-р Иван Лалев, ръководител на център „Следдипломно обучение“ при МУ-Плевен. Списъчният състав на събранието включва общо 188 делегати, от които най-голяма е квотата на хабилитираните членове – 132 професори и доценти, 23 асистенти, 28 докторанти и студенти и 5 представители на администрацията.Проф. Славчо Томов показа постигнатите високи резултати в основните направления на дейност на висшето училище – учебна, научноизследователска, европейска интеграция и международно сътрудничество, стопанска и финансова. На първо място, той изтъкна, че през учебната 2017/2018 година Медицински университет – Плевен за пореден път е доказал, че е привлекателно и предпочитано място за обучение на нарастващ брой  български и чуждестранни студенти. Въпреки демографската криза, ректорът отчете, че интересът на българските кандидати към специалностите „Медицина“ и „Фармация“ през последните две години сериозно нараства. Това се дължи, до голяма степен, на провежданата от висшето училище активна целогодишна кандидатстудентска кампания с традиционния Ден на кандидат-студента. За първи път тази година в събитието се включиха най-изявени преподаватели и студенти за 2017 година, които споделиха пред бъдещите кандидат-студенти своите лични мотиви да изберат пътя на медицината, на друга здравна специалност и на преподаването.За пореден път в МУ-Плевен бяха проведени предварителни кандидатстудентски изпити. Университетът в Плевен пръв от медицинските висши училища предприе тази стъпка. По този начин на кандидатите се дават повече възможности за по-добро представяне. Тези възможности вече са разширени с провеждането и на изнесени изпити, като стартът бе даден с организирането на такива за бакалавърските специалности в градовете Монтана и Видин. За първи път през 2017 година кандидатите за тези специалности имаха възможност да участват в класирането и с оценка от матура, различна от биология.От приетите през м. февруари 2018 г. чуждестранни студенти студенти-първокурсници най-голям е броят на гражданите на Италия – 123, следвани от Великобритания – 75, Индия – 51, Германия – 17, Япония – 9, Гърция – 9 и др. Във връзка с проявения голям интерес на студенти-граждани на държави, членки на ЕС и ЕИП, през 2017 г. за първи път бяха организирани кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език в различни държави. По предложение на Асоциацията на чуждестранните студенти в МУ-Плевен в програмата за посрещане за учебната 2017/2018 г. беше включена седмица на изучаване на български език, с цел по-добра адаптация. На тържественото откриване на учебната година чуждестранните студенти за първи път положиха Академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на Университета, към Етичния кодекс и към академичните традиции.Ректорът не пропусна да спомене и факта, че с Решение на Правителството от 04 октомври 2017 г. УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен придоби статут на университетска, с което се разшири клиничната база за обучение и научноизследователска дейност на студенти, докторанти и специализанти, осигурявайки им достъп до най-съвременна апаратура.  Безспорен атестат за високото качество на обучение, което предлага висшето училище, е призът университет-отличник за втора поредна година в направление „Здравни грижи“ в Рейтинговата система на висшите училища за 2017 година. Възпитаник на МУ-Плевен и „Златен Хипократ“ за пълно отличие д-р Мартин Караманлиев е носител на престижната награда „Студент на годината“ 2017 в категория „Здравеопазване“ на ХI-то издание на Националния приз „Студент на годината“ под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.Проф. Славчо Томов сподели пред академичната общност, че висшето училище непрекъснато актуализира учебните планове по всички специалности. През учебната 2017/2018 г. към избираемите дисциплини, фигуриращи в учебния план на специалност „Медицина“, единствен от висшите медицински училища в страната МУ-Плевен въведе дисциплината „Минимално инвазивна хирургия“. За целите на обучението Виртуалната зала на Телекомуникационния Ендоскопски център вече е оборудвана с нови тренажори от последно поколение за овладяване на практически умения по минимално инвазивна хирургия.Повод за гордост е фактът, че МУ-Плевен получи сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 от 14.02.2018 г., която удостоверява, че системата за управление на качеството, разработена и прилагана при университетско образование в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по медицина, фармация, обществено здраве, здравни грижи и социални дейности, следдипломно обучение, научноизследователска, развойна дейност и иновации, съответства на БДС EN ISO 9001:2015.МУ-Плевен провежда последователна политика за привличане и задържане на млади и водещи учени, за мотивиране на докторантите, постдокторантите и академичния състав за научноизследователска дейност, за разпространение на знание чрез мобилност на академичния състав, научни публикации, конференции, изследвания по договори и проекти.  През м. април 2017 г. Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен спечели Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ–Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е създаването на Център за подкрепа на развитието на общо 84 докторанти, специализанти и млади учени, който ще осигури високо качество на обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда, укрепване на връзката „наука-бизнес“, подпомагане на мобилността и академичното израстване на научни кадри и млади изследователи.Галерията от договори за европейско и международно сътрудничство на висшето училище бе обогатена с Меморандум за партньорство между МУ-Плевен и един от най-големите медицински университети в Китай Chongqing Medical University в областта на научноизследователската и образователна дейност. Профилът на двата университета е изключително сходен, поради което се подписа и договор по програма „Еразъм+“ между Chongqing Medical University, China и Медицински Университет –Плевен.За поредна година и през 2017 беше проявена висока активност в организирането на международни и национални научни форуми в МУ-Плевен. Един от ярките примери е организирането на емблематичната за висшето училище ХV Международна научна конференция за студенти и млади лекари, 09-14 октомври 2017 г. в Телекомуникационния ендоскопски център. По време на тържественото откриване на младежкия форум се проведе официална церемония по присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на проф. д-р Кипрос Николаидес, от Кингс Колидж, Лондон, Обединено кралство, световен пионер във въвеждането на феталната медицина. Тогава бе даден и официален старт на последното високотехнологично решение на висшето училище – уникалното 3D студио за обучение – с демонстрация на Хирургия на живо. Със специални 3D очила аудиторията се потопи в триизмерната реалност на робот-асистирана операция. Високотехнологичната инсталация за 3D в зала „Амброаз Паре“ се прилага за обучение на студенти, докторанти и специализанти по всички хирургични дисциплини – гинекология, урология, ортопедия, кардиология, неврология и др. Инсталацията за 3D обучение в МУ-Плевен е уникална като софтуер и управление, тъй като дава възможност на преподавателите да правят запис на операции от своята клинична практика, извършени с 3D медицинско оборудване – роботизирана система, 3D ендоскопи и др.Професор Томов завърши презентацията за отчета на едногодишната дейност на Ръководството с думите на един от младите дипломирали се през м. март 2018 г. чуждестранни лекари, който избра да остане и да специализира в град Плевен. По време на тържествената церемония по дипломиране д-р Мохамед Суамад от Великобритания се обърна към своите преподаватели и колеги с думите: „Наистина ми харесва тук. Помнете, че след като сте успели да оцелеете по време на следването си, вече всичко е възможно. Може да отнеме малко повече време за някои от нас, но ви уверявам, че всички ние ще намерим правилния път. И накрая, бих искал да благодаря на моите приятели, учители и лекари, които оформиха престоя ми тук, и ме насочиха към моето бъдеще.“

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com