Плевенски съд решава 7342 граждански, 2596 наказателни дела през 2023.

Плевен днес


На 23 февруари 2024 година в Районен съд в град Плевен се състоя годишно събрание, на което беше представен отчет за дейността на съда през изминалата 2023 година. Увеличение е отбелязано както в постъпилите граждански, така и в наказателните дела, със съответно 6.6% и 8.8%. Положителна тенденция се наблюдава и в процента на делата, приключили в тримесечен срок, със значително подобрение спрямо предходните години.

Стабилност в качеството на работата на съда продължава да съществува, а голям процент от съдебните актове са потвърдени при инстанционния контрол, въпреки част от тях са отменени или изменени поради разнопосочната практика или спорни въпроси в съдебната система.

Силно увеличен е процентът на потвърдените актове, както и намалението на отменените актове. Общо натоварването за съдиите беше високо, като всякакви инициативи извън правораздавателната дейност на съда продължават и през 2024 година.

Председателят на Районния съд в Плевен, съдия Вера Найденова, изрази удовлетворение и благодарност за постигнатите резултати през годината. Основната цел и занапред ще бъде поддържането на високите стандарти в работата на съда.

На събранието присъстваха важни представители на юридическата общност в Плевен, включително председателите на Окръжен и Административен съд, съдиите-заместник-председатели на Окръжен съд, районния прокурор и председателят на Адвокатската колегия. Те поздравиха Районния съд за достигнатите високи резултати и изразиха пожелания за успешна работа и в бъдеще.

Източник на информацията: PlevenZaPleven